Edukacije

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Porro delectus temporibus aliquam esse, quis incidunt reiciendis laudantium cum facilis accusamus amet ad debitis laboriosam magnam perspiciatis nesciunt, ex alias eaque!

Br. Naziv Trajanje Otvoreni tečaj IN-house
Sigurnost hrane
HACCP 1 Uvod u HACCP 2 sata -
HACCP 2 Osnove HACCP 1 dan
HACCP 3 HACCP radionica: operateri na CCP/CP 2 sata -
HACCP 4 HACCP radionica: osnove higijene (osobna higijena pogona) 2 sata -
HACCP 5 HACCP radionica: pekarstvo 4 sata
HACCP 6 HACCP radionica: slastičarstvo 4 sata
HACCP 7 HACCP radionica: trgovina 4 sata
HACCP 8 HACCP radionica: ugostiteljstvo, catering, kuhinje 4 sata
HACCP 9 HACCP Interni auditor sustava* 2 dana
HACCP 10 HACCP Auditor tečaj: službena revizija 4 dana (3+1) -
HACCP-LA HACCP Auditor tečaj (Lead auditor; Nigel Bauer & Associates)** 5 dana -
HACCP-11 Zakonska regulativa HR/EU u području hrane (analiza opasnosti Uredbe 2073, 1881, 1333, 1937) 1 dan (2 dana)
HACCP-11/MK Analiza opasnosti: mikrobiološki kriteriji, Uredba 2073 4 sata ili 1 dan
HACCP-11/KA Analiza opasnosti: kontaminanti i aditivi (Uredba 1881 i Uredba 1333) 4 sata ili 1 dan
HACCP-12 HACCP- validacija i verifikacija 1 dan
HACCP-13 HACCP- korektivne mjere 4 sata
HACCP-14 Edukacija trenera ("Train the trainer") 2 dana
HACCP-15 Priprema za inspekcijski nadzor proizvodnje i pripreme hrane . 4 sata
HACCP-KM Upravljanje krizom (radionica kriznog managementa / opoziva) 1 dan
HACCP- KA Kontrola alergena 1 dan
ISO2200 0-1 Osnove ISO 22000:2005 (sustav upravljanja sigurnošću hrane) 2+1 dan
ISO2200 0-2 Edukacija internih auditora ISO 22000:2005* 2 dana
ISO2200 0-3 Edukacija lead auditora (prema ISO 22000:2005; IRCA acredited)** 5 dana -
FSSC-1 FSSC 22000 - zahtjevi 1 dan
IFS-1 IFS Food - zahtjevi 1 dan
IFS-2 Obrana hrane (food defense) 4 sata
IFS-3 IFS Logistics - zahtjevi 4 sata
IFS-4 IFS Food fraud (prevare hranom) 4 sata
BRC-2 BRC Food - zahtjevi 1 dan
HACCP-PR Procjena rizika (osnova za sirovine / IFS, BRC, FSSC 22000) 1 dan
GLOBAL GAP-1 GLOBALGAP - zahtjevi 4 sata
GLOBAL GAP-1 Označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane (Uredba 1169) 4 sata
DDD-1 Pravilno provođenje i nadzor mjera dezinsekcije i deratizacije 2 sata
Br. Naziv Trajanje Otvoreni tečaj IN-house
Predmeti opće uporabe
POU-1 Zakonska regulativa u području predmeta opće uporabe 4 sata
POU-2 Kontrola i označavanja predmeta opće uporabe 4 sata
POU-3 Zakonska regulativa za kozmetičke proizvode- deklaracije i tvrdnje (Uredba 1223/2009) 4 sata
POU-4 Procjena sigurnosti kozmetičkih proizvoda 4 sata
POU-5 Kozmetika- zakonska regulativa, sigurnost i ISO 22716:2008 1 dan
POU-6 Zakonska regulativa za deterdžente (Uredba 648/2004) 4 sata
POU-7 Zakonska regulativa za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom 4 sata
KEM-1 Upravljanje opasnim kemikalijama 2 sata
KEM-1 Biocidi (Uredba 528/2012) 2 sata
Kvaliteta
ISO9001-1 Interni auditor sustava upravljanja kvalitetom (prema ISO 9001) 1 dan
ISO9001-2 Interni auditor sustava upravljanja (prema ISO 19011:2011) 2 dana
ISO9001-3 ISO- korektivne i preventivne mjere 4 sata
ISO9001- LA Tečaj za lead auditora za ISO 9001 (IRCA accredited)* 5 dana -
AK-1 Alati kvalitete- osnove alata kvalitete 1 dan
AK-2 Alati kvalitete- osnove RCA (Root cause analysis) 1 dan
AK-3 Alati kvalitete- radionica RCA Root cause analysis) 2 dana
AK-4 Alati kvalitete- uvod u Six sigmu 1 dan
ISO1702 5-1 Sustav kvalitete laboratorija (ISO 17025)** 1 dan
ISO1702 5-2 Interni auditor laboratorija (ISO 17025/CLAS)** 1 dan
Upravljanje okolišem
ISO1400 1-1 Tečaj za interne auditore (prema ISO 14001:2004)* 2 dana
ISO1400 1-2 Upravljanje procjenom utjecaja na okoliš 2 dana
ISO1400 1-3 Upravljanje incidentnim situacijama u okolišu 4 dana
Sigurnost
OHSAS-1 Tečaj za interne auditore (prema OHSAS 18001:2007)* 1 dan
ISO27000-1 Tečaj za interne auditore sukladno ISO 27001 1 dan

*Edukacija i/ili izdavanje certifikata u suradnji sa certifikacijskim tvrtkama (TÜV Croatia)
**Edukacija i/ili izdavanje certifikata u suradnji sa licenciranim stranim tvrtkama
Moguće je provesti kombiniranu edukaciju te edukacije prilagođene za svaku pojedino trgovačko društvo.
Molimo da nam dostavite podatke o interesu za edukacijom na info@proteko.hr ili fax 01 653 0052.